Τετάρτη, Δεκεμβρίου 14, 2011

Αναγκαία είδη διατροφής σε απόρους.

Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς , ο Δήμος μας προτίθεται να χορηγήσει διατακτικές προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής σε άπορους Δημότες - μονίμους κατοίκους του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Το χρηματικό ύψος των διατακτικών αυτών θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δικαιούχοι των διατακτικών είναι:

1. Οι κάτοχοι Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου, το οποίο να είναι σε ισχύ, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο.

2. Μονογονεϊκές οικογένειες ( άνδρες ή γυναίκες εν χηρεία με ανήλικα τέκνα, άγαμες μητέρες με ανήλικα τέκνα, διαζευγμένοι που έχουν την επιμέλεια ανήλικων τέκνων) καθώς και πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τουλάχιστον ανήλικα τέκνα, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο.

3. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο.

4. Ειδικές περιπτώσεις ενδεών συμπολιτών μας (ορφανά παιδιά - μοναχικοί - υπέργηροι - εγκαταλελειμμένοι – ασθενείς - άποροι κλπ ), που θα τεκμηριώνονται με έκθεση κοινωνικής έρευνας α ) των Κοινωνικών Λειτουργών των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιούνται στο Δήμο μας, β ) των τοπικών Προέδρων και του αντίστοιχου της Δημοτικής Ενότητας Αντιδημάρχου .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα κατά τόπους Δημοτικά καταστήματα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας (αρμόδια για πληροφορίες η Γραμματέας του Δημάρχου κα Ντίνα Μπαούρδου, τηλέφωνο : 22343-50324) τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Α. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Αίτηση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από το Δήμο.

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, με την προσκόμιση και το πρωτοτύπου.

3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2011, ( εάν έχει γίνει ) ή - σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη υποβολής , θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Αντίγραφο Εντύπων Ε1 και Ε2 της φορολογικής δηλώσεως οικονομικού έτους 2011.

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, μόνο στην περίπτωση που δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Β. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1, θα υποβάλουν επιπλέον :

Αντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας θεώρησης του Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφαλίστου.


Γ. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3, θα υποβάλουν επιπλέον :

Αντίγραφο Απόφασης Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α. με την οποία να καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.

Για όλες τις περιπτώσεις δικαιούχων, η ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου αποδεικνύεται με βεβαίωση σπουδών ή απόφαση καθορισμού τυχόν αναπηρίας του, άνω του 67%.


Για το Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας


Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Ντούρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου