Δευτέρα, Ιουλίου 09, 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού δρυμού Παρνασσού ανακοινώνει :

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου,  συνολικά  πέντε  (5)  ατόμων  για  την  κάλυψη  αναγκών  του
Φορέα  Διαχείρισης  Εθνικού  Δρυμού  Παρνασσού,  που  εδρεύει  στην
Αμφίκλεια Φθιώτιδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Προστασία
και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού”
που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη
και  ποιότητα  ζωής  Στερεάς  Ελλάδας”  του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013  και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).


Για περισσότερα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο : 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου