Τετάρτη, Οκτωβρίου 22, 2014

Καθιέρωση συγκοινωνιακής γραµµής Αµφίκλειας-Πολυδρόσου-Λιλαίας

Με αφορμή την µετακίνηση των µαθητών ο Δήμος Αμφίκλειας έλαβε απόφαση για την καθιέρωση συγκοινωνιακής γραµµής Αµφίκλειας- Πολυδρόσου- Λιλαίας εξετάζοντας στο µέλλον την δυνατότητα επέκτασής της.
Αναλυτικά η απόφαση:
Ο κ. Σκλαβούνος Λουκάς Αντιδήµαρχος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί είπε τα εξής: 
Υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ σύνδεση της Γραβιάς µε την Αµφίκλεια µέσω Λιλαίας και Πολυδρόσου, που εξυπηρετούσε τους κατοίκους , τους επισκέπτες και τους µαθητές των περιοχών αυτών . 
Τα δύο τελευταία χρόνια το ΚΤΕΛ Φωκίδας διέκοψε την λειτουργία της γραµµής αυτής θεωρώντας τη ασύµφορη.

Επιπλέον η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης αρνείται να εφαρµόσει την απόφαση του Υπουργείου 149092/Γ2/2014 που ορίζει ότι µπορεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να αναλάβει την µετακίνηση των µαθητών ¨σε σχολεία εκτός της προβλεπόµενης χωροταξικής κατανοµής ¨ µε αποτέλεσµα οι µαθητές των περιοχών αυτών που φοιτούν σε σχολεία της Αµφίκλειας να µην µπορούν να µετακινηθούν δωρεάν µε δηµόσιο µέσο µεταφοράς. 
Πιστεύω συνέχισε ο εισηγητής ότι ο ∆ήµος µας, συνεκτιµώντας τα παραπάνω έχει υποχρέωση στην τοπική κοινωνία να προχωρήσει στις ενέργειες εκείνες για την καθιέρωση συγκοινωνιακής γραµµής Αµφίκλειας- Πολυδρόσου- Λιλαίας εξετάζοντας στο µέλλον την δυνατότητα επέκτασής της . 
Στο σηµείο αυτό κάλεσε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει για την καθιέρωση συγκοινωνιακής γραµµής Αµφίκλειας- Πολυδρόσου- Λιλαίας για την εξυπηρέτηση των δηµοτών, των κατοίκων , των επισκεπτών και των µαθητών των περιοχών αυτών, ώστε να προχωρήσει ο ∆ήµος στις περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3463/2006 που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης συγκοινωνιακού έργου από τους ∆ήµους και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Την καθιέρωση συγκοινωνιακής γραµµής Αµφίκλειας-Πολυδρόσου-Λιλαίας για την εξυπηρέτηση των δηµοτών, των κατοίκων , των επισκεπτών και των µαθητών των περιοχών αυτών ώστε να προχωρήσει ο ∆ήµος στις περαιτέρω ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3463/2006 που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης συγκοινωνιακού έργου από τους ∆ήµους και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
Ο κ. Μπαούρδος Κων/νος τοποθετείται και λέει επειδή το θέµα δεν έχει ξεκαθαρισθεί και µέχρι να ξεκαθαρισθεί, συµφωνεί για την µεταφορά µαθητών µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο και όχι για την καθιέρωση και δηµιουργία συγκοινωνιακής γραµµής για τους πολίτες . 
Ο κ. Μαυραγάνης Γεώργιος τοποθετείται και λέει ότι πιστεύει πως δεν έχει ασκηθεί η πίεση που θα έπρεπε στην Περιφέρεια για το θέµα της µεταφοράς των µαθητών για να βρεθεί λύση και όσο αναφορά την καθιέρωση συγκοινωνιακής γραµµής για τους πολίτες δεν ψηφίζει και θα πρέπει να συζητηθεί συνολικά στο
µέλλον για όλο το ∆ήµο. 
Ο κ. Ντάλας Γεώργιος δεν ψηφίζει και λέει ότι µε πρόσχηµα τους µαθητές πρόθεση είναι η καθιέρωση συγκοινωνιακής γραµµής προς την Αµφίκλεια για µεταφορά πολιτών. 
Ο κ. Τασούλας Κων/νος δεν ψηφίζει γιατί η µεταφορά των µαθητών είναι ένα ευαίσθητο θέµα και είναι στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας. 
Με τον κ. Τασούλα Κων/νο συµφώνησαν και οι δηµοτικοί σύµβουλοι
 κ. κ. Καπερώνης Αριστοτέλης και Καπερώνης Κων/νος. 
Ο κ. Θανασιάς Παναγιώτης προτείνει την αναβολή του θέµατος.. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθµό 14/158/2014 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ


Πηγή : http://polydrososparnassou.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου