Σάββατο, Σεπτεμβρίου 20, 2014

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας με τις αρμοδιότητές τους

Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας- Ελάτειας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας, με θητεία (δυόμιση ετών) εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 16-9-2014 έως 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς με δική τους ευθύνη συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
Α.1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σκλαβούνο Λουκά του Χρήστου και του μεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και 
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Την οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
4. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του. 
5. την ευθύνη για την κατοχύρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.Αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες :
α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Α.2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με αντιμισθία 
τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκιώνη Κων/νο του Γεωργίου και 
του μεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
3. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του. 
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω 
γραφεία:
α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Β. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας,: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στη δημοτική ενότητα.
3. Επικουρεί τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο για τα τοπικά 
προβλήματα της δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό 
Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πόρρο Κων/νο του Αθανασίου και του μεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και 
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
3. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του. Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
1. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία
α) Γραφείο Πολεοδομίας
β) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
γ) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
δ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης.
Β. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Ελάτειας,: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Επικουρεί τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο για τα τοπικά προβλήματα της δημοτικής ενότητας Ελάτειας
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού με αντιμισθία την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαγεωργίου Ελισάβετ του Δημητρίου και του μεταβιβάζει,
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1 . Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Αθλητισμού, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και 
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
3. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του. 
Ειδικότερα σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο ΚΑΠΗ
γ) Γραφείο Παιδικών Σταθμών
δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
ε) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΠολιτισμούΒ. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Τιθορέας: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1. Υπεύθυνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Επικουρεί τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο για τα τοπικά προβλήματα της δημοτικής ενότητας Τιθορέας.
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Σημειώνεται ότι:
Α. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος.
Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.
Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και 
λειτουργίας του Δήμου.
Να συνεργάζονται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ τους για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 

Δ. Αναπληρωτής Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο αναπληρωτής Δημάρχου κ. Σκλαβούνος Λουκάς του Χρήστου
Ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πόρρου Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου Ελισάβετ και αντίστροφα, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκιώνη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σκλαβούνος Λουκάς.
ΣΤ. Η τέλεση πολιτικών γάμων γίνεται από το Δήμαρχο και τους κατά τόπον Αντιδημάρχους. Ζ. Με την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων:
α)Δημιουργείται κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών ευθύνης των 
αντιδημάρχων ο οποίος θα μπορεί να συμπληρωθεί - τροποποιηθεί με ευθύνη των αντιδημάρχων και θα οριστικοποιείται με την εγκριτική απόφαση του Δημάρχου.
γ) Δημιουργείται, ομάδα διοίκησης έργου αντιδημαρχιών, με στόχο την αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που τους ανήκει.
Η ομάδα διοίκησης έργου θα συγκαλείται απαρέγκλιτα μία φορά το μήνα και όποτε απαιτείται σύμφωνα με την κρίση του κάθε αντιδημάρχου. 
Για την πρόοδο του έργου της ομάδας διοίκησης με ευθύνη του αντιδημάρχου λαμβάνει γνώση εγγράφως ο Δήμαρχος .
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γώγος Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου